GD&TĐ - Hôm nay (14/11), Sở GD&ĐT Bến Tre có văn bản số 2946/SGD&ĐT-TCCB gửi các phòng GD&ĐT, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở về việc tạm dừng tuyển dụng viên chức.

So GD&DT Ben Tre tam dung tuyen dung vien chuc - Anh 1

Theo văn bản này, ngày 8/9/2016, Sở GD&ĐT có công văn số 2269/SGD&ĐT-TCCB về việc giao biên chế sự nghiệp năm 2016 cho các phòng GD&DDT và các đơn vị trực thuộc, đồng thời trên cơ sở đó các đơn vị đã xây dựng kế hoạch tuyển dụng trình Sở duyệt.

Tuy nhiên, ngày 7/11/2016, UBND tỉnh có công văn số 5900/UBND-TH về việc quản lý, sử dụng biến chế; trong đó yêu cầu “các đơn vị sự nghiệp GD&ĐT, sự nghiệp Y tế tạm ngưng việc sử dụng lại 50% số biên chế nghỉ hưu, nghỉ việc, nghỉ tinh giản năm 2015 và 2016”.

Để thực hiện nghiêm công văn nói trên, Sở GD&ĐT yêu cầu, trong khi chờ UBND tỉnh giao biên chế sự nghiệp năm 2017, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, phòng GD&ĐT chỉ đạo cho các cơ sở giáo dục tạm dừng việc tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng, tổ chức thi hoặc xét tuyển của đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với các cơ sở giáo dục đã hoàn tất quy trình tuyển dụng nhưng chưa trình hoặc đã trình cấp có thẩm quyền những chưa ra quyết định phê duyệt, thủ trưởng đơn vị báo cáo kết quả về phòng GD&ĐT hoặc Sở GD&ĐT theo phân cấp quản lý để tổng hợp báo cáo Sở. Trên cơ sở tổng hợp chung toàn Ngành, Sở GD&ĐT báo cáo xin chủ trương của UBND tỉnh.