CTCP Đầu tư Thương mại SMC báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ như sau:

Tài liệu đính kèm: SMC: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ