Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc CTCP Sông Đà 19, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau: 1. Tên người thực hiện giao dịch: Phạm Văn Kiểu 2. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS 3. Mã chứng khoán giao dịch: SJM 4. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.848 CP 5. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.848 CP 6. Số lượng cổ phiếu đã bán: 2.800 CP 7. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán: 48 CP 8. Lý do không giao dịch hết số lượng đăng ký: do cổ phiếu lẻ nên không thỏa thuận được giá 9. Phương thức thực hiện: Thỏa thuận và báo giá 10. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 24/02/2011 đến ngày 17/03/2011