Từ ngày 02/06 đến 02/07, do không có dịch mua nên CTCP Sông Đà 1.01 đã bán không thể bán hết 291,300 cp quỹ.

- Tên tổ chức niêm yết: CTCP Sông Đà 1.01
- Mã chứng khoán: SJC
- Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 291,300 CP
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 291,300 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 291,300 CP
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Nguyên tắc xác định giá: theo giá thị trường
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: không có giao dịch mua
- Ngày bắt đầu giao dịch: 02/06/2014
- Ngày kết thúc giao dịch: 02/07/2014
- Tên công ty chứng khoán được ủy quyền thực hiện giao dịch: CTCK NH TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBS).

HNX