Hôm nay, 29-12, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Hội Sinh viên Việt Nam chính thức diễn ra tại Hà Nội, với sự tham gia của 650 đại biểu đại diện cho hơn hai triệu sinh viên trong cả nước.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của sinh viên Việt Nam, diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân ta đang ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; triển khai thi hành Hiến pháp sửa đổi... Đại hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2008 - 2013; xác định mục tiêu, phương hướng công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2013 - 2018, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chăm lo, hỗ trợ sinh viên, góp phần hình thành nên lớp sinh viên Việt Nam thời kỳ mới có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức tốt, lối sống đẹp, đoàn kết, năng động, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, ra sức phấn đấu cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

Hiện, cả nước có hơn 2,2 triệu sinh viên (tăng 143% so năm 2008). Số lượng sinh viên Việt Nam đang học tập tại nước ngoài khoảng 80.000 lưu học sinh ở gần 40 quốc gia, vùng lãnh thổ. Được sự rèn luyện, tạo điều kiện thuận lợi, định hướng và hỗ trợ thiết thực của Đảng, Nhà nước, đội ngũ sinh viên ngày càng chủ động, mạnh dạn, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, tiếp cận nhanh với tri thức khoa học của thế giới; phương pháp, phương tiện học tập, nghiên cứu khoa học hiện đại. Họ là bộ phận thanh niên ưu tú, có lòng yêu nước nồng nàn, luôn sáng tạo, hăng hái đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ. Phần lớn sinh viên sống có ước mơ, hoài bão, lý tưởng, hiểu đúng về giá trị đạo đức, văn hóa, xã hội, có sự chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, tình nguyện vì cộng đồng, không ngừng phấn đấu, rèn luyện để trở thành những công dân hữu ích, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Sinh viên Việt Nam đã nhất quán thực hiện mục tiêu tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp sinh viên, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Hội đã phối hợp với các cấp, các ngành và đoàn thể, nhất là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục sinh viên về lý tưởng, đạo đức cách mạng, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của sinh viên trong học tập, nghiên cứu, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh, tình nguyện vì cộng đồng.

Tuy nhiên, mặt trái của kinh tế thị trường và quá trình hội nhập; tình hình kinh tế khó khăn của đất nước; "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch' những bất cập, hạn chế trong giáo dục và đào tạo đã có những tác động tiêu cực tới sinh viên. Điều kiện sinh hoạt, học tập, rèn luyện thể lực, kỹ năng, tiếp cận thông tin, hưởng thụ văn hóa và vui chơi giải trí của sinh viên gặp nhiều khó khăn. Một số ít sinh viên còn thờ ơ về chính trị, sống thực dụng, chạy theo những trào lưu, xu hướng lệch lạc, mắc vào các tệ nạn xã hội, thậm chí vi phạm pháp luật, bị lợi dụng, lôi kéo vào những hoạt động của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, không ít sinh viên chưa xác định rõ mục tiêu, động cơ học tập đúng đắn, dẫn đến thiếu ý chí phấn đấu, rèn luyện, kỹ năng mềm chưa tốt, ảnh hưởng đến năng lực làm việc khi ra trường. Trong khi đó, công tác nắm bắt tình hình sinh viên có nơi, có lúc chưa kịp thời. Nội dung, phương thức và hiệu quả giáo dục của tổ chức Hội đối với sinh viên trước những hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội và những tác động tiêu cực xã hội khác thể hiện chưa rõ nét. Hoạt động Hội ở các cấp chưa đặt đúng mức vai trò chủ thể của sinh viên. Ở một số cơ sở Hội, công tác hỗ trợ sinh viên còn đơn điệu, chưa đáp ứng được nhu cầu to lớn của sinh viên.

Trong những năm tới, tình hình kinh tế thế giới và trong nước dự báo còn những khó khăn ảnh hưởng đến điều kiện học tập, rèn luyện của sinh viên, công tác Hội và phong trào sinh viên. Giáo dục đại học đang trong quá trình đổi mới, vẫn tồn tại nhiều bất cập về cơ chế và chính sách. Tình trạng sinh viên ra trường chưa có việc làm, làm không đúng chuyên môn, công việc không ổn định sẽ còn tiếp diễn. Chính vì vậy, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp cần tăng cường bồi dưỡng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước, lý tưởng và đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh cho hội viên, sinh viên. Đa dạng hóa các mô hình và phương thức tập hợp sinh viên; đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động theo hướng đáp ứng nhu cầu chính đáng của sinh viên. Đẩy mạnh các hoạt động tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện, phấn đấu đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt". Tiếp tục triển khai có hiệu quả cao Mùa sinh viên tình nguyện hè, Xuân tình nguyện, tập trung cho vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn, địa bàn xây dựng nông thôn mới; tổ chức hoạt động tình nguyện hướng về Tổ quốc của sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cùng ban giám hiệu các nhà trường cần tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa giúp đội ngũ sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động xã hội. Qua đó, vừa giúp các bạn trẻ trưởng thành từ thực tế vừa khơi dậy tinh thần cống hiến đối với đất nước, với dân tộc.

NHÂN DÂN