Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an phối hợp với Văn phòng Công tố Tối cao Hàn Quốc và trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội và HIV/AIDS trong học đường.