Siftable là những khối lập phương có thể giao tiếp với nhau, thực hiện làm các phép toán đơn giản, chơi nhạc, pha màu, xắp chữ...