(NDHMoney) CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã SHS - HNX) công bố báo cáo tài chính quý 1/2013 với lợi nhuận sau thuế đạt 8,7 tỷ đồng, giảm 78,5% so với cùng kỳ.

Trong quý 1, tổng doanh thu quý 1/2013 đạt 30,16 tỷ đồng, giảm 28,1% so với cùng kỳ năm 2012. Hoạt động môi giới của SHS quý 1/2013 đạt hơn 7 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ, hoạt động tư vấn đạt 1,28 tỷ đồng trong khi cùng kỳ đạt 0,28 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động khác đạt gần 10 tỷ đồng, giảm hơn 65% so với cùng kỳ.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế quý 1 của SHS đạt 8,7 tỷ đồng, giảm 78,5% so với cùng kỳ. Theo giải trình của công ty, nguyên nhân lợi nhuận giảm là do điều kiện kinh doanh trong quý 1/2013 kém thuận lợi hơn so với quý 1/2012.

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu SHS dao động trong biên độ 6.200 – 7.200 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 1.811.979 đơn vị, giá trị giao dịch bình quân là 12,2 tỷ đồng/phiên.