[Kênh14] - Sau những phát ngôn vô trách nhiệm của mình.