Riêng quý III, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt hơn 9 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ.

Trong báo cáo kết quả kinh doanh quý III của CTCP đại lý vận tải Safi, mã SFI , doanh thu thuần của công ty đạt gần 56 tỷ đồng, so với cùng quý năm trước tăng 4%.

Lợi nhuận gộp đạt 20,6 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2010, chủ yếu do tỷ trọng giá vốn trên doanh thu giảm từ 72% xuống 63%.

Quý này, doanh thu tài chính tăng 13%, chi phí tài chính giảm 61% so với cùng kỳ, do đó lợi nhuận hoạt động tài chính đạt gần 4 tỷ đồng, tăng 44% so với quý III/2010.

Tuy nhiên, chi phí quản lý tăng 49% cùng với lợi nhuận liên doanh vốn góp giảm 5% so với cùng quý năm trước đã khiến lợi nhuận sau thuế đạt 9,15 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu đạt 151 tỷ đồng, bằng 76% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt trên 22 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ và hoàn thành 70% kế hoạch năm 2011 là 31,5 tỷ đồng.

Bảng kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng năm 2011
Đơn vị: Tỷ đồng

Nguồn HSX

Xem chi tiết báo cáo tại đây.

Nguồn DVT.vn