(HNMO)- “Các doanh nghiệp có vốn điều lệ dưới 10 tỷ đồng, không đáp ứng các điều kiện về chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định của Luật Chứng khoán thì không được thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng. Sau thời điểm ngày 1/4/2008, doanh nghiệp nào vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”.