Thanh tra Bộ Y tế cho biết, bắt đầu từ tháng 3 tới, các đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra hệ thống bệnh viện, tập trung vào việc thu chi viện phí, giá xét nghiệm, giá thực hiện các kỹ thuật cao, kỹ thuật mới ứng dụng, thực hiện quy chế bệnh viện, quy chế quản lý rác thải y tế.