Bộ Công Thương sẽ thực hiện đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý chất lượng các dự án/công trình thủy điện từ giai đoạn quy hoạch đến khi nghiệm thu đưa vào vận hành khai thác để đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ chất lượng công trình thủy điện.

Se quan chat chat luong cac cong trinh thuy dien - Anh 1

Việc triển khai thực hiện kế hoạch về thủy điện sẽ cơ bản hoàn thành trong năm 2017. Ảnh internet.

Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 396/QĐ-BCT về kế hoạch hành động của ngành Công Thương trong lĩnh vực thủy điện.

Kế hoạch ban hành nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý nhà nước và thực thi các quy định pháp luật của các cơ quan, đơn vị liên quan về quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành, khai thác các dự án/công trình thủy điện, bảo đảm việc phát triển thủy điện an toàn, bảo vệ môi trường - xã hội và đạt hiệu quả khai thác tổng hợp.

Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu Tổng cục Năng lượng và các đơn vị thuộc phối hợp với các địa phương, chủ đầu tư và cơ quan liên quan rà soát, đánh giá tổng thể các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến công tác quản lý về quy hoạch, đầu tư xây dựng, chất lượng công trình, vận hành, khai thác, an toàn đập thủy điện để kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung kịp thời, đảm bảo tuân thủ pháp luật hiện hành và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Tổng cục Năng lượng đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý chất lượng các dự án/công trình thủy điện từ giai đoạn quy hoạch đến khi nghiệm thu đưa vào vận hành khai thác của các cơ quan, đơn vị liên quan (cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư dự án, các nhà thầu tham gia thực hiện dự án...).

Trong đó, cần có đánh giá tình hình bố trí nhân lực thực hiện nhiệm vụ này của Sở Công Thương các tỉnh liên quan, việc chấp hành các quy định liên quan của chủ đầu tư các dự án thủy điện. Từ đó, đơn vị này có đánh giá các tồn tại, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ chất lượng công trình thủy điện.

Việc rà soát kỹ nội dung các quy trình vận hành hồ chứa thủy điện để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành; đánh giá tình hình thực hiện các quy định tại quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông, quy trình vận hành hồ chứa của chủ đập thủy điện và các cơ quan, đơn vị liên quan cũng là nhiệm vụ trọng tâm được nêu ra trong kế hoạch.

Bên cạnh đó, sẽ tổ chức thực hiện, tổng hợp tình hình thực hiện và đánh giá kỹ nội dung các phương án: Phòng, chống lụt bão đảm bảo an toàn đập; phòng, chống lũ lụt vùng hạ du do xả lũ và vỡ đập và bảo vệ đập tại các công trình thủy điện…, từ đó kịp thời điều chỉnh, bổ sung nội dung các phương án nêu trên; thực hiện các biện pháp khả thi đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn đập, đặc biệt là tại các công trình thủy điện khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu các đơn vị rà soát, đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật về điều kiện cấp và duy trì giấy phép hoạt động điện lực của các nhà máy thủy điện, trong đó có việc đánh giá việc thực hiện xả dòng chảy tối thiểu, cung cấp nước cho hạ du; thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, trồng rừng thay thế, chi trả dịch vụ môi trường rừng…

Được biết, kế hoạch trên đã và đang được Bộ Công Thương chỉ đạo triển khai thực hiện từ ngày 10/2 để cơ bản hoàn thành trong năm 2017 (ngoại trừ công tác xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật sẽ hoàn thành trong năm 2018 và các nhiệm vụ thường xuyên khác).

Phan Thu