Kể từ ngày 1/1/2017, tàu thuyền, hàng hóa và hành khách tham gia vận tải đường thủy sẽ phải nộp 5 loại phí, lệ phí hàng hải theo quy định tại Thông tư 261/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Se phai nop 5 loai le phi hang hai - Anh 1

5 loại phí, lệ phí hàng hải gồm: phí trọng tải tàu, thuyền; phí đảm bảo hàng hải thu tại các luồng hàng hải công cộng và luồng hàng hải chuyên dùng; phí sử dụng vị trí neo, đậu tại khu nước, vùng nước; phí xác nhận kháng nghị hàng hải; lệ phí ra, vào cảng biển.

Đối tượng nộp phí, lệ phí hàng hải là chủ sở hữu tàu thuyền hoặc người vận chuyển hoặc người được ủy thác chịu trách nhiệm thanh toán.

Tuấn Dũng