Bảo hiểm tín dụng xuất khẩu là dịch vụ bảo vệ, bồi thường cho người xuất khẩu, các ngân hàng...