Se doi ten Trung tam du bao khi tuong thuy van TU - Anh 1

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ sẽ đổi tên thành trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Theo chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng, với lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, giai đoạn đến năm 2020, trước mắt, duy trì hoạt động của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia trực thuộc Bộ TN&MT.

Đồng thời rà soát lại cơ cấu tổ chức bên trong cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Khi được Chính phủ quyết định thành lập Tổng cục Khí tượng thủy văn và Cục Biến đổi khí hậu, sẽ thực hiện đổi tên trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ thành trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Tổ chức lại trung tâm mạng lưới khí tượng thủy văn và môi trường trực thuộc trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia để thành lập Cục Kỹ thuật điều tra cơ bản khí tượng thủy văn.

Kiện toàn, đổi tên 2 đơn vị trực thuộc Cục Khí tượng thủy văn biến đổi khí hậu hoặc khi thành lập Cục Biến đổi khí hậu, gồm: Trung tâm Công nghệ ứng phó biến đổi khí hậu thành trung tâm ứng phó biến đổi khí hậu; Trung tâm bảo vệ tầng ozon thành trung tâm bảo vệ tầng ozon và phát triển kinh tế carbon thấp.

Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi thường xuyên. Các đơn vị còn lại hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên.

Hương Quỳnh