Đó là một trong những mục tiêu cụ thể của “Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (NTD) giai đoạn 2016-2020” vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt, nhằm xây dựng và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, công cụ, biện pháp hỗ trợ công tác trong lĩnh vực này tại Việt Nam.

Theo Chương trình, ngoài ít nhất 60 tỉnh, thành trực thuộc Trung ương thành lập được Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (BVQLNTD) cấp tỉnh còn bảo đảm tối thiểu 40 tỉnh, thành phát triển được mạng lưới tổ chức xã hội về BVQLNTD tại địa bàn cấp quận, huyện. Bên cạnh đó, chương trình cũng đề ra mục tiêu cụ thể là phấn đấu đến năm 2020 phải bảo đảm tối thiểu 5.000 lượt cán bộ thuộc cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội tham gia công tác BVQLNTD và có 15.000 lượt tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên toàn quốc được tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, nâng cao nhận thức, trình độ trong lĩnh vực này. Đồng thời, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện việc kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng và hình thành hệ thống tổ chức hòa giải về BVQLNTD từ Trung ương tới địa phương; bảo đảm tối thiểu 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập được tổ chức hòa giải thuộc cơ quan quản lý nhà nước, hoặc tổ chức xã hội cấp tỉnh về BVQLNTD.

Se co 60 dia phuong thanh lap duoc Hoi Bao ve quyen loi nguoi tieu dung? - Anh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc về an toàn thực phẩm (Ảnh: VGP News).

Tương tự, phải bảo đảm 80% các khiếu nại, yêu cầu của NTD được tiếp nhận, tư vấn, hỗ trợ tại các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia BVQLNTD và tại các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Trong đó, tỷ lệ giải quyết khiếu nại thành công đạt trên 70% vụ việc được tiếp nhận và xây dựng hệ thống tổng đài tư vấn, hỗ trợ NTD thống nhất trên toàn quốc...

Để bảo đảm đạt được các mục tiêu trên, Thủ tướng phân công nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị. Cụ thể, Bộ Công thương là cơ quan chủ trì, quản lý, điều hành chương trình. Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Công thương trong việc thực hiện các hoạt động BVQLNTD trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là các vấn đề như an toàn thực phẩm, dược phẩm... Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch thông tin tuyên truyền về các hoạt động BVQLNTD và chỉ đạo các cơ quan báo chí thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về các nội dung liên quan đến chương trình. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Bộ Công thương trong các hoạt động BVQLNTD liên quan đến sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường chất lượng và xây dựng cơ chế phối hợp, hỗ trợ các cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc kiểm tra, đánh giá và công bố chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng...

Riêng đối với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cần xây dựng nội dung, bố trí kinh phí và tổ chức thực hiện các đề án thuộc chương trình tại địa phương, thực hiện lồng ghép các nội dung của chương trình này với các chương trình, đề án khác trên địa bàn...

Anh Trinh

Se co 60 dia phuong thanh lap duoc Hoi Bao ve quyen loi nguoi tieu dung? - Anh 2