Một trong những biện pháp kiềm chế lạm phát nữa của chính phủ là phân loại những dự án đầu tư đã phê duyệt