Ông Nguyễn Sĩ Hiển - Chủ tịch HĐQT CTCP Simco Sông Đà (HNX: SDA) đã đăng ký mua 2 triệu cp theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Sĩ Hiển
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: SDA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 150,000 cp (tỷ lệ 1.14%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2,000,000 cp
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 28/12/2015
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 26/01/2016./.