(ATPvietnam.com) -CTCP Sông Đà 7 (mã chứng khoán: Sd7) công bố báo cáo tài chính năm 2010 hợp nhất đã được kiểm toán.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh, doanh thu thuần năm 2010 đạt 1.633 tỷ đồng, tăng 90,65% so với năm 2009. Năm 2010, lãi gộp của SD7 đạt gần 200 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi năm 2009 tuy nhiên chi phí tài chính tăng lên 45 tỷ đồng (so với 10,5 tỷ đồng năm 2009) và chi phí quản lý doanh nghiệp lên gần 101 tỷ đồng (năm trước là 48,11 tỷ đồng) nên lãi thuần từ hoạt động kinh doanh tăng không đáng kể. Lợi nhuận tăng trưởng nhờ khoản lợi nhuận khác hơn 10 tỷ đồng. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế là 71,145 tỷ đồng, tăng 17,2% so với năm 2009. Lợi nhuận sau thuế chia cho cổ đông công ty mẹ năm 2010 là 51,11 tỷ đồng, tăng 11,31% so với năm 2009. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 5.679 đồng. BCTC Năm 2010 của SD7 Hoài Nam