Căn cứ thông báo số 2076/TB-CNVSD ngày 30/9/2010 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở GDCK Hà Nội thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SD3 như sau:

- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá : 10.000 đồng - Ngày đăng ký cuối cùng: 25/10/2010 - Ngày giao dịch không hưởng quyền và cổ tức: 21/10/2010 - Lý do và mục đích : Trả cổ tức năm 2009 & phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu 1. Trả cổ tức bằng tiền còn lại năm 2009 - Tỷ lệ thực hiện : 6% (01 cổ phiếu được nhận 600đồng ) - Thời gian thực hiện: 22/11/2010; 2. Quyền mua cổ phiếu - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu được 01 quyền) - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được 1 quyền mua và cứ 1 quyền mua được mua thêm 1 cổ phiếu mới, số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không mua hết và phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống hàng đơn vị sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phân phối cho đối tượng khác với giá phát hành không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu). - Giá chào bán: 10.000 đồng/cp - Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 09/11/2010 đến ngày 02/12/2010 - Nhà đầu tư chỉ được chuyển nhượng quyền mua 1 lần, người nhận chuyển nhượng không được nhận chuyển nhượng tiếp cho người thứ 3 - Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền: Từ ngày 09/11/2010 đến ngày 07/12/2010 - Chứng khoán phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng Theo HNX