(ĐTCK-online) Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) cho biết, tổng doanh thu năm 2010 của SCIC ước đạt 2.753 tỷ đồng, vượt 46% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế ước đạt 2.445 tỷ đồng, vượt 40% kế hoạch, tăng hơn 30% so với năm 2009.

Năm 2010, SCIC đã thực hiện bán vốn nhà nước tại 106 DN (trong đó bán toàn bộ vốn nhà nước tại 97 DN), giá trị theo sổ sách kế toán là 278 tỷ đồng, thực tế thu về 642 tỷ đồng, đạt tỷ lệ trung bình 2,31 lần so với mệnh giá. SCIC đang phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng và trình Chính phủ dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của SCIC (điều lệ mới); chuyển đổi mô hình của Tổng công ty sang mô hình công ty TNHH một thành viên và củng cố, đổi mới tổ chức bộ máy của SCIC, cơ cấu Hội đồng thành viên… Ông Lại Văn Đạo, Tổng giám đốc SCIC cho biết, năm 2011, SCIC sẽ tiếp tục đẩy nhanh công tác bán vốn, theo đó dự kiến triển khai bán vốn tại 281 DN, với mục tiêu bán hết vốn tại 170 DN. Đồng thời, Tổng công ty sẽ đẩy mạnh công tác đầu tư theo các hình thức đa dạng: đầu tư tài chính, đầu tư dự án. Tính đến thời điểm 31/12/2010, SCIC đã tiếp nhận vốn nhà nước tại 932 DN, bán vốn thành công tại 442 DN (trong đó bán toàn bộ vốn nhà nước tại 399 DN, giá trị sổ sách là 984 tỷ đồng, thực tế thu về là 2.209 tỷ đồng, đạt tỷ lệ trung bình 2,25 lần so với mệnh giá. Hiện tại, tổng số DN thuộc danh mục của Tổng công ty là 538 DN.