CTCP chứng khoán ngân hàng Sài Gòn Thương Tín báo cáo phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ và kết quả phát hành như sau:

Tài liệu đính kèm: SBS: Báo cáo phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ và kết quả phát hành