TT(Hà Nội) - Theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hình thức hoạt động của các ban quản lý dự án (PMU), Bộ GTVT đã thống nhất tổ chức lại một số PMU để hình thành ba PMU trực thuộc Cục Đường bộ VN.