Chợ công nghệ và thiết bị hữu nghị Việt-Trung 2008 (Techmart Lạng Sơn 2008) sẽ được tổ chức tại Lạng Sơn từ ngày 31/8 đến ngày 3/9.