Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu (SaoBacDau) thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Bà Mai Thị Thúy Mai – Trưởng Ban Kiểm soát) như sau:

1. Tên người thực hiện giao dịch: Mai Thị Thúy Mai 2. Số chứng minh thư hoặc hộ chiếu: 023121854 3. Điện thoại liên hệ: 0944888777 4. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Trưởng Ban Kiểm soát 5. Mã chứng khoán giao dịch: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu 6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 399.097 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.99% 7. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.500 cổ phiếu 8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 404.597 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 5.06% 9. Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư cổ phiếu. 10. Phương thức thực hiện giao dịch: Thỏa thuận 11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 22/3/2011 đến ngày 27/3/2011.