Hương Giang Idol là bằng chứng sống cho câu 'Có thực mới vực được đạo', cô nàng xác định, mệt mỏi cả ngày rồi nên phải 'ăn uống đẫy đà' để lấy sức.

<p>Trong tập hai của chương tr&igrave;nh &#39;Sao nhập ngũ&#39; phi&ecirc;n bản nữ l&ecirc;n song h&ocirc;m qua (16/9), ca sĩ <a href="http://tiin.vn/chuyen-muc/sao/huong-giang-idol-thoi-tiet-ha-noi-nong-nhu-mot-cai-lo.html">Hương Giang Idol</a> tiếp tục cho kh&aacute;n giả thấy sự hồn nhi&ecirc;n c&ugrave;ng những ph&aacute;t ng&ocirc;n h&agrave;i hước của m&igrave;nh.</p><div class="hot_news_img" sytle="width:100%"><video class="video-js vjs-default-skin" controls="controls" data-setup="{}" name="media" poster="http://media.tiin.vn//archive/media/20170917/083107979098827.jpg" preload="none" style="width:100%" tabindex="0"><source src="http://media.tiin.vn//archive/media/20170917/083107979098827.mp4" type="video/mp4" /></video></div><p>Trong ng&agrave;y đầu nhập ngũ với kh&aacute; nhiều &aacute;p lực v&agrave; bỡ ngỡ, c&aacute;c sao Việt chưa kịp nghỉ ngơi th&igrave; tiếp tục bị tiếng c&ograve;i b&aacute;o cơm tối l&agrave;m cho hoảng loạn. Hương Giang l&agrave; người giữ được b&igrave;nh tĩnh hơn cả, kịp thời chỉnh đốn trang phục m&agrave; vẫn c&oacute; thể trang điểm.</p><p>Cảm nhận đầu ti&ecirc;n của nữ ca sĩ l&agrave; &#39;cơm kh&ocirc; qu&aacute;&#39; nhưng c&oacute; lẽ do trải qua một ng&agrave;y tập luyện kh&aacute; vất vả n&ecirc;n ăn rất ngon miệng. Trong khi mọi người đ&atilde; ăn xong v&agrave; xếp h&agrave;ng đứng chờ để đi tắm th&igrave; giọng ca &#39;M&ugrave;a để y&ecirc;u thương&#39; vẫn hồn nhi&ecirc;n ăn dưa hấu.</p><p><img src="http://media.tiin.vn//archive/images/2017/09/17/083119_untitled-3.jpg" style="opacity: 1;" /></p><p>Nữ ca sĩ chuyển giới tươi cười n&oacute;i: &#39;Cả ng&agrave;y mệt mỏi th&igrave; phải cho ăn uống đẫy đ&agrave; chứ vội v&agrave;ng đi đ&acirc;u&#39;.<span class="sp-zoom"> </span></p><p>Nếu như buổi s&aacute;ng, 4 nữ nghệ sĩ phải luyện tập với nội dung điều lệnh đội ngũ th&igrave; buổi tối họ phải học thuộc 10 lời thề trong qu&acirc;n ngũ.</p><p>Hương Giang học thuộc bằng c&aacute;ch đọc to th&agrave;nh tiếng, c&ocirc; chia sẻ rằng&nbsp; trong mỗi lần kiểm tra c&ocirc; thường bị gọi đầu ti&ecirc;n. Mai Ng&ocirc; tỏ ra kh&aacute; buồn ngủ v&agrave; ngao ng&aacute;n với b&agrave;i vở th&igrave; Nhung Gumiho lại lặng lẽ t&igrave;nh cho m&igrave;nh một g&oacute;c y&ecirc;n tĩnh.</p><p><img src="http://media.tiin.vn//archive/images/2017/09/17/083214_untitled-1.jpg" style="opacity: 1;" /></p><p>Mặc d&ugrave; li&ecirc;n tục c&oacute; những thử th&aacute;ch v&agrave; nhiệm vụ nhưng đ&ecirc;m đầu ti&ecirc;n của c&aacute;c sao Việt trong qu&acirc;n ngũ cũng v&ocirc; c&ugrave;ng đ&aacute;ng nhớ. Họ c&ugrave;ng nhau chia sẻ nhiều hơn về bản th&acirc;n,c&oacute; th&ecirc;m nhiều bạn b&egrave;, biết th&ecirc;m được kh&iacute;a cạnh kh&aacute;c của cuộc sống.</p><p>C&aacute;c c&ocirc; g&aacute;i sẽ tiếp tục vượt qua những thử th&aacute;ch trong qu&acirc;n ngũ như thế n&agrave;o? C&ugrave;ng đ&oacute;n xem Sao nhập ngũ tập 3, ph&aacute;t s&oacute;ng l&uacute;c 9h, thứ Bảy h&agrave;ng tuần tr&ecirc;n k&ecirc;nh QPVN</p>

Baodatviet.vn