QĐND Online – Ngày 26-6, tại Hà Nội, Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã công bố kết quả điều tra gia đình toàn quốc...