Cty ứng dụng và phát triển công nghệ thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (Cty ứng dụng VN) đã thực hiện thành công quy trình sản xuất than hoạt tính từ nguyên liệu luồng phế thải của Thanh Hóa thông qua đề tài "Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất than hoạt tính từ tre luồng Thanh Hóa".