TT - Sản phẩm làm ra không đủ bán, giá thành cao, nông dân có lãi lớn, đó chính là đặc điểm của mô hình sản xuất nông sản “sạch” theo tiêu chuẩn GlobalGAP (tiêu chuẩn toàn cầu về chất lượng, an toàn và truy nguyên được nguồn gốc).