Ngày 30 -31/3, ông Trương Tấn Sang đã  làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp về tình hình nông nghiệp, nông thôn và nông dân.