Là một lĩnh vực quan trọng và đang rơi vào khủng hoảng, nhưng sản xuất công nghiệp có lẽ không cần được giải cứu...