Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom báo cáo kết quả và thông báo giao dịch tiếp cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ như sau:

Tài liệu đính kèm: SAM: Kết quả và thông báo giao dịch tiếp cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ