CTCP Sông Đà 909 (HNX: S99) công bố bổ nhiệm ông Đoàn Thế Anh làm Tổng giám đốc kể từ ngày 07/07/2014.

Tài liệu đính kèm:
S99_2014.7.7_9dc7eba_QDbo nhiem TGD S99_signed.PDF

HNX