CTCP Mía đường 333 (UPCoM: S33) chính thức giao dịch bổ sung 517,433 cổ phiếu từ ngày 10/11.

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Mía đường 333;

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;

- Mã chứng khoán: S33;

- Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phiếu;

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung: 517,433 cổ phiếu (Năm trăm mười bảy nghìn bốn trăm ba mươi ba cổ phiếu);

- Giá trị cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung (theo mệnh giá): 5,174,330,000 đồng (Năm tỷ một trăm bảy mươi tư triệu ba trăm ba mươi nghìn đồng);

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 3,967,433 cổ phiếu (Ba triệu chín trăm sáu mươi bảy nghìn bốn trăm ba mươi ba cổ phiếu);

- Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký giao dịch (theo mệnh giá): 39,674,330,000 đồng (Ba mươi chín tỷ sáu trăm bảy mươi ty triệu ba trăm ba mươi nghìn đồng);

- Ngày giao dịch chính thức: Thứ Năm, ngày 10/11/2011.