Một người bán nửa căn nhà hay hai căn nhà thì tính thuế thu nhập cá nhân ra sao?