(NDHMoney) Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông (RDP-HOSE) vừa giải trình nguyên nhân lợi nhuận trước thuế quý 2/2010 giảm so với quý 2/2009.

Theo đó, quý 2 năm nay, RDP đạt 5,95 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 5,8% so với quý 2/2009. Theo giải trình của RDP, năm 2010 mùa mưa đến chậm hơn so với năm 2009, do vậy sản lượng tiêu thụ màng đi mưa (chiếm tỷ trọng 40% tổng doanh thu của công ty) chậm hơn năm trước, làm ảnh hưởng đến lợi nhuận. Đối với các mặt hàng khác, doanh thu và lợi nhuận của công ty vẫn tăng trưởng so với cùng kỳ.