(InfoTV) - Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND, Sở Xây dựng các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về đầu tư xây dựng.

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổng kết, đánh giá việc thực hiện các chính sách về quản lý đầu tư xây dựng của nước ta và trình Chính phủ Đề án đổi mới một cách căn bản cơ chế quản lý đầu tư xây dựng, bảo đảm tính đồng bộ, minh bạch, thông thoáng, tạo thuận lợi tối đa cho việc triển khai các hoạt động đầu tư xây dựng. Để việc tổng kết, đánh giá đạt chất lượng và có đủ cơ sở đề xuất sửa đổi, bổ sung hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đặt ra, Bộ Xây dựng đề nghị UBND, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về đầu tư xây dựng của nước ta từ năm 2005 tới nay. Theo đó, cần nêu những thuận lợi, khó khăn và đề xuất những quy định cần sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng hiện hành. Hải Yến