Hiện nay, khi chúng ta cần loại bỏ ngay những dự án đầu tư không có hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải để tập trung vào các dự án trọng điểm, mang lại ngay hiệu quả kinh tế, thì các nguyên tắc rà soát phải thực sự hợp lý và hiệu quả.