TP - Sách của soạn giả Trịnh Xuân Tiến. Cuốn sách làm sáng tỏ giai đoạn non 200 năm của nhà Lê - Trịnh, Thăng Long xuất hiện thể chế chính trị mới: Vua trị vì - Chúa chấp chính - điều hành chính sự quốc gia.

Giai đoạn này có nhiều thành tựu nổi bật trên các phương diện ngoại giao, văn hóa, giáo dục, nghệ thuật, giao lưu buôn bán. Nhà bác học Lê Quý Đôn sinh trong thời này. Ngày 28-9 tại Bảo tàng Cách mạng, diễn ra hội thảo Thăng Long thời Lê-Trịnh, do Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Hội đồng họ Trịnh tổ chức.