Mức lương là một trong những yếu tố quan trọng thu hút để thu hút nhân viên đến làm việc tại một công ty.