"Lỗi tất cả là ở tôi. Ngay từ đầu tôi đã nhận mọi lỗi lầm là ở mình. Tôi không trách ai cả. Chi là một người tốt, cực kỳ tốt...".