Mỗi đất nước có một phong tục, tập quán riêng do đó hiểu biết về điều này trước khi bạn đến là điều tối quan trọng.