Bộ Xây dựng vừa đề nghị các địa phương tập trung chỉ đạo việc thành lập Quỹ phát triển nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Quỹ sẽ cho các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội và các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội vay ưu đãi Theo quy định tại Điều 75 của Nghị định 71/2010/NĐ-CP, việc lập Quỹ phát triển nhà ở được hình thành từ nguồn tiền thu từ việc bán, cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn, với mức tối thiểu 10% từ tiền sử dụng đất của dự án. Mức thu cụ thể do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định. Quỹ sẽ được sử dụng để tạo lập quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước nhằm duy trì vai trò của Nhà nước trên thị trường, đảm bảo ổn định thị trường. Đồng thời, quỹ cũng hỗ trợ cho công tác GPMB để tạo quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội. Đặc biệt, quỹ sẽ cho các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội vay với lãi suất ưu đãi và cho các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội vay ưu đãi... DiaOcOnline.vn - Theo Diễn Đàn Doanh Nghiệp