Ngày 15/9/2015, tại TPHCM, Quỹ phát triển KH&CN quốc gia (Nafosted) đã tổ chức hội nghị giới thiệu và hướng dẫn về các chương trình tài trợ, hỗ trợ năm 2015.

Quy Nafosted mo rong hoat dong ho tro - Anh 1

Quỹ Nafosted hỗ trợ các công trình KH&CN trong nước và quốc tế.

Ngày 15/9/2015, tại TPHCM, Quỹ phát triển KH&CN quốc gia (Nafosted) đã tổ chức hội nghị giới thiệu và hướng dẫn về các chương trình tài trợ, hỗ trợ năm 2015.

Từ năm 2015, Chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực KH&CN quốc gia sẽ mở rộng hoạt động hỗ trợ. Đó là các hoạt động tham dự và báo cáo kết quả nghiên cứu tại hội nghị, hội thảo quốc tế; nghiên cứu sau tiến sĩ; thực tập, nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài; tổ chức các hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành tại Việt Nam; công bố các công trình KH&CN trong nước và quốc tế; nâng cao chất lượng chuẩn mực của tạp chí KH&CN trong nước; đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong nước và nước ngoài đối với sáng chế và giống cây trồng; hỗ trợ nhà khoa học trẻ tài năng không thuộc tổ chức KH&CN công lập sử dụng phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia và phòng thí nghiệm khác; khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nghiên cứu cơ bản và ứng dụng, hoạt động nâng cao năng lực KH&CN do quỹ tài trợ. Đây là lần đầu tiên có sự hỗ trợ sau tiến sĩ nhằm thu hút các nhà khoa học trẻ thực hiện các hoạt động nghiên cứu.

Quỹ cũng sẽ được tài trợ đối với các nhiệm vụ KH&CN đột xuất có ý nghĩa về khoa học và thực tiễn nghiên cứu về những vấn đề mới xuất hiện trong thực tiễn, có tính cấp thiết, đòi hỏi phải giải quyết kịp thời. Những nhiệm vụ KH&CN tiềm năng là những nghiên cứu có tính ứng dụng cao, có triển vọng tạo ra, phát triển hướng nghiên cứu mới hoặc sản phẩm mới thuộc lĩnh vực KH&CN ưu tiên, trọng điểm quốc gia.

KA