(Chinhphu.vn) - Ông Cao Quốc Kỳ (Kon Tum; email: quockysvh@...) hỏi: Người tốt nghiệp cử nhân Luật, hệ đào tạo chính quy tại trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh có được xem là đối tượng có trình độ Trung cấp lý luận chính trị không? Thủ tục và thẩm quyền công nhận?

Về thắc mắc của ông Kỳ, Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, Quy định số 12-QĐ/TC-TTVH ngày 9/1/2004 của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương về việc xác định trình độ lý luận chính trị đã được thay thế bằng Quy định số 256-QĐ/TW ngày 16/9/2009 của Ban Bí thư.

Theo Điều 3 Quy định số 256-QĐ/TW, nguyên tắc xác định như sau: Lấy nội dung chương trình sơ cấp, trung cấp, cao cấp lý luận chính trị hiện hành của hệ thống trường chính trị của Đảng (trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, trường chính trị cấp tỉnh, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) làm chuẩn để đối chiếu với nội dung, chương trình lý luận chính trị (số môn, số tiết) đã được học của cán bộ, đảng viên.

Thẩm quyền, trách nhiệm xác định trình độ lý luận chính trị quy định tại Điều 4 Quy định 256-QĐ/TW. Theo đó, Ban Tổ chức các cấp ủy cấp huyện và tương đương; ban tổ chức của cấp ủy cấp tỉnh và tương đương; cơ quan tổ chức cán bộ của các ban, cơ quan đảng, đoàn thể, bộ, ngành và tương đương ở Trung ương có trách nhiệm lập danh sách cán bộ, đảng viên có yêu cầu đề nghị xác định trình độ lý luận chính trị và chuyển đến cơ sở đào tạo theo phân cấp đối tượng và địa bàn đào tạo.

Trên cơ sở danh sách đề nghị của ban tổ chức cấp ủy các cấp, cơ quan tổ chức cán bộ của các ban, cơ quan đảng, đoàn thể, bộ, ngành và tương đương ở Trung ương, các cơ sở đào tạo (trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, trường chính trị cấp tỉnh, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm thẩm định, cấp giấy xác nhận. Nếu nội dung, chương trình đã học tương đương với chương trình nào thì căn cứ vào đó để cấp giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị.

Như vậy, căn cứ Quy định 256-QĐ/TW, để xác định trình độ lý luận chính trị, ông Kỳ cần có đơn đề nghị xác nhận trình độ tương đương trung cấp lý luận chính trị; văn bằng, chứng chỉ; bảng điểm; chương trình lý luận chính trị đã được học và gửi về Ban Tổ chức cấp ủy cấp huyện nơi đồng chí sinh hoạt Đảng.

Căn cứ công văn, danh sách và hồ sơ đề nghị, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra Quyết định thành lập Hội đồng để xác định trình độ lý luận chính trị. Điều kiện để được xác nhận là trình độ lý luận chính trị tương đương trung cấp phải có ít nhất 80% số tiết lên lớp và 3/4 số môn học trùng với chương trình trung cấp lý luận chính trị (tức là phải trùng từ 640 tiết lên lớp và 10 môn trở lên). Hiệu trưởng trường Chính trị cấp tỉnh là người có thẩm quyền cấp giấy xác nhận tương đương trung cấp lý luận - chính trị.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Ban Tuyên giáo Trung ương đã có thông tin giải đáp công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân