Pháp luật quy định ra sao về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp? Xin hỏi, một tổ chức có thể cử đại diện là tổ chức (cũng nắm cổ phần tại doanh nghiệp đó, nhưng với tỷ lệ nhỏ, chỉ trên 3%) đại diện phần vốn tại doanh nghiệp mà mình nắm giữ cổ phần chi phối hay không?

Trả lời: Điều 48 Luật Doanh nghiệp quy định người đại diện theo ủy quyền là cá nhân được thành viên, cổ đông là tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần ủy quyền bằng văn bản thực hiện các quyền của mình tại công ty như sau: - Việc chỉ định người đại diện theo ủy quyền phải bằng văn bản, được thông báo đến công ty và cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày chỉ định. - Người đại diện theo ủy quyền phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: * Đủ năng lực hành vi dân sự; * Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp; * Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty; * Đối với công ty con của công ty có phần vốn góp hay cổ phần sở hữu nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ thì vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của người quản lý và của người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ không được cử làm người đại diện theo ủy quyền tại công ty con. Như vậy, pháp luật hiện hành chỉ quy định thành viên hoặc cổ đông là tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể cử người đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp tại công ty là cá nhân. Pháp luật không quy định việc thành viên hoặc cổ đông là tổ chức cử một tổ chức là người đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của mình tại công ty.