Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 30/2014/TT-NHNN Quy định về ủy thác và nhận ủy thác của tổ chức tín dụng (TCTD), Chi nhánh ngân hàng nước ngoài (CNNHNN).

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 30/2014/TT-NHNN Quy định về ủy thác và nhận ủy thác của tổ chức tín dụng (TCTD), Chi nhánh ngân hàng nước ngoài (CNNHNN). Theo đó, TCTD, CNNHNN chỉ được thực hiện ủy thác, nhận ủy thác đối với các hoạt động sau: cho vay; cho thuê tài chính; góp vốn, mua cổ phần; đầu tư vào dự án sản xuất, kinh doanh và mua trái phiếu doanh nghiệp.

Đối tượng được áp dụng trong Thông tư gồm: Ngân hàng thương mại; ngân hàng chính sách; ngân hàng hợp tác xã; công ty tài chính; công ty cho thuê tài chính; tổ chức tài chính vi mô; quỹ tín dụng nhân dân; CNNHNN tại Việt Nam, cá nhân là người cư trú, người không cư trú có liên quan đến hoạt động ủy thác, nhận ủy thác quy định tại Thông tư. Ngoài ra, thông tư còn quy định rõ nguyên tắc và điều kiện để các TCTD, CNNHNN được thực hiện ủy thác và nhận ủy thác...

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2015.