Sở Xây dựng Sóc Trăng gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc thực hiện quy định của pháp luật về lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại theo quy định của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở (sau đây gọi tắt là Nghị định số 99/2015/NĐ-CP).

Quy dinh ve lua chon chu dau tu du an xay dung nha o thuong mai - Anh 1

Ảnh minh họa.

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng có Công văn số 2439/BXD-QLN, ngày 01/11/2016 trả lời Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng như sau:

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 18 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP và Khoản 2, Điều 8 của Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP (gọi tắt là Thông tư số 19/2016/TT-BXD), đối với trường hợp phải đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thì Sở Xây dựng chủ trì tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu, sau đó trình UBND cấp tỉnh công nhận chủ đầu tư dự án.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì việc lập hồ sơ công bố thông tin về dự án để kêu gọi nhà đầu tư được thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Đoan Trang