Ngày 31/10/2016, Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại và Kỹ thuật Minh Phương gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng có Công văn số 2638/BXD-KTXD ngày 24/11/2016 trả lời như sau:

Về nguyên tắc, việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng. Các điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng không được trái với quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Quy dinh ve hop dong trong hoat dong xay dung - Anh 1

Các điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng không được trái với quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng. (Ảnh minh họa)

Đối với các hợp đồng thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, giá hợp đồng trọn gói không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện.

Vì vậy, trường hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng không có khối lượng phát sinh ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo hợp đồng, các bên thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo nội dung hợp đồng đã ký kết thì giá trị quyết toán hợp đồng là giá hợp đồng đã ký kết.

Đoan Trang